Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2016

AlwaysMe
7905 62e8 500
Reposted fromrol rol viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
AlwaysMe
AlwaysMe
Reposted fromGirlFromTheBox GirlFromTheBox
AlwaysMe
Reposted fromtfu tfu vialaj laj
AlwaysMe
4979 d875
the lure of a rose
Reposted from01ChevalierDistingue 01ChevalierDistingue vialaj laj
AlwaysMe
5605 fd0d
Reposted fromrol rol vialaj laj
AlwaysMe
8165 4782 500
Reposted fromfirestone93 firestone93
Cat wallpaper.....
Reposted fromweheartit weheartit viathtwins4ever thtwins4ever
AlwaysMe
1504 c4a9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viathtwins4ever thtwins4ever
AlwaysMe
0488 c3b3
AlwaysMe
7259 e991 500
Reposted fromYggry Yggry viacongreve congreve
AlwaysMe
Boję się. Nawet nie wiesz jak bardzo się boję, że coś między nami pójdzie nie tak...
Bo tego właśnie uczyli mnie wszyscy do tej pory. Znikali.
I dlatego nie mogę przestać myśleć o tym, że mimo że teraz jest pięknie i chcesz mnie poznawać, za chwilę zobaczysz jaka jestem słaba i zostawisz mnie z dnia na dzień bez słowa.
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
AlwaysMe
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viachowder chowder

October 07 2016

AlwaysMe
1510 b65e 500
AlwaysMe
7706 f8a0
AlwaysMe
0599 589f 500
Reposted fromfungi fungi viacoloredgrayscale coloredgrayscale
AlwaysMe
3427 86af 500
AlwaysMe
AlwaysMe
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl